Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1  Dit zijn de algemene voorwaarden van Techall, gevestigd te Westerhaar.

1.2  Deze algemene voorwaarden (hierna voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Techall en een wederpartij, hierna te noemen ‘koper’, waarop Techall deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3  Het accepteren van een aanbieding, offerte, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5  Onder ‘koper’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Techall in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

1.6  Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina’s, daaronder mede begrepen de door de koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

Artikel 2 Overeenkomsten via de website

2.1 Alle aanbiedingen van Techall zijn vrijblijvend en Techall behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een aanbod van de potentiële koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

–         de potentiële koper heeft precies aangegeven welk product hij wil ontvangen.

–         De potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (‘bestelformulier’) aan Techall via elektronische weg toegestuurd en Techall dit ook heeft ontvangen.

2.3 Techall is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Techall dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Koper en Techall komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.2 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Techall gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Techall garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen anders dan via de website

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Techall zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Techall kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Techall niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.4 Elke aanbieding of prijsopgave van ons is gebaseerd op de veronderstelling dat wij de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kunnen uitvoeren.

3.5 Techall heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.6 Techall is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.7 Indien koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Techall gehouden is, dan is de koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Techall daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen op de website van Techall voor de aangeboden producten zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.

4.2 Bij bestellen via de website van Techall kan betaling geschieden door overmaking of storting op onze rekening. 

4.3 Bij levering op factuur dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald.

4.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Techall gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende en verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Techall.

Artikel 5 Aflevering en afleveringstermijnen

5.1 Producten die op factuur geleverd worden, zullen direct verstuurd worden na bestelling per telefoon, e-mail of fax. Deze aflevertermijn geldt niet voor producten die op bestelling worden gekocht. Deze worden zo spoedig mogelijk geleverd.

5.2 Techall is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door PostNL, dan wel enige andere door Techall ingeschakelde vervoerder.

5.3 De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.

5.4 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Techall overschreden wordt, zal Techall u hiervan, na kennisgeving door de betreffende leverancier, onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Techall te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Techall te melden.

5.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.

Artikel 6 Afkoelingsperiode kopen via internet

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.

6.2 Voor overeenkomsten met consument-kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-koper het recht heeft zonder opgaaf van reden een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd de gevallen bepaald in artikel 6.3.

6.3 Bij gepersonaliseerde producten en maatwerk vervalt het recht op ontbinden van de overeenkomst, artikel 7 is wel van toepassing.

6.4 Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijke (via brief of e-mail) aan Techall te melden. De koper dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Techall. De kosten van en het risico voor het retour zenden en de initiële bezorgkosten draagt de koper zelf.

6.5 De bedragen die de koper heeft betaald op het moment dat de koper de overeenkomst met Techall ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Techall binnen 30 dagen nadat Techall het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen.

6.6 Techall behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Techall of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.7 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Techall schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Techall de koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Techall heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7 Niet goed, geld terug

7.1 Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan het door u bestelde, heeft u twee (2) mogelijkheden:
a) U kunt Techall schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of

  1. b) U kunt de overeenkomst met Techall ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Techall te melden.

7.2 Indien u Techall vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Techall terugsturen. Techall zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Techall, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Techall niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Techall zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.

7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1.b ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan Techall te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Techall. De aankoopprijs van het product zal binnen 30 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. De artikelen 6.4, 6.7 en 6.8 zijn op dit artikellid van toepassing.

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 De door Techall te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Techall kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2 Voor door Techall geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Techall vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Voor door Techall geproduceerde producten geldt de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie voor een periode van een (1) jaar, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

8.3 De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Techall  te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Techall te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Techall in staat is adequaat te reageren. De koper dient Techall in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.4 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.5 Techall is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Techall. Techall is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.6 Indien Techall, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.7 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

–         indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Techall of de fabrikant zijn verricht;

–         indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

–         indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

–         indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.8 De koper is gehouden Techall te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Techall mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Techall is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

9.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Techall niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Techall geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

11.2 Techall garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 12 Disclaimer

12.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Techall steeds worden gewijzigd.

12.2 De website van Techall en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Techall sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Techall onderhoudt en beveiligd de website en inhoud. Techall geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Techall garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 13 Persoonsgegevens

13.1 Techall zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de wet op de persoonsgegevens.

13.2 Gegevens van de koper zullen niet worden doorverkocht of doorgegeven aan derden mits hiervoor van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de koper.

13.3 Gegevens van de koper zullen alleen gebruikt worden voor mailings van Techall indien koper deze mailings accepteert.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.